Menu

Zpracování osobních údajů

U nás v Yedoo věnujeme velkou pozornost ochraně osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme jako přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s platnými právními předpisy.* Na této stránce se dočtete, jaké osobní údaje shromažďujeme, po jakou dobu je uchováváme, k jakým účelům je využíváme, či jak můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme. Najdete zde také informace o vašich právech, které vyplývají z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Kdo je správcem osobních údajů

Koloběžky a odrážedla Yedoo vyrábí a e-shop yedoo.eu provozuje Společnost INTREA - PIKO spol. s r.o., IČO 45798133, DIČ CZ45798133, se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10313, která je správcem Vašich osobních údajů a shromažďuje, uchovává a využívá i jinak zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (dále jen „my“).

Jaké údaje zpracováváme

Při on-line nákupu

Při nákupu v e-shopu zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy s Vámi a plnění souvisejících právních povinností, které na nás dopadají (především v oblasti účetní a daňové), případně pro správu Vašeho uživatelského účtu. K jejich zpracování tedy není třeba váš souhlas. Tyto údaje v souladu s příslušnými zákony (např. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uchováváme po dobu 10 let od vystavení faktury, případně po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby zakoupeného zboží, a to podle toho, která skutečnost nastane později. Konkrétně pro výše popsané účely zpracováváme tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • název firmy,
 • fakturační adresa,
 • bankovní spojení,
 • číslo kreditní karty,
 • kontaktní e-mail,
 • telefonní číslo.

Při realizaci přímého marketingu

Na základě našeho oprávněného zájmu a ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, jsme oprávněni zpracovávat Vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se našich služeb a produktů v případě, že jste našimi klienty a takové zasílání jste neodmítli. Odběr můžete zrušit kliknutím na “odhlásit“ umístěné v každém takovém obchodním sdělení, případně prostřednictvím kontaktů uvedených níže.

Při přihlášení k odběru newsletteru

Prohlašujeme, že neshromažďujeme žádné osobní údaje, které nám sami dobrovolně neposkytnete. Přičemž osobní údaj je jakákoli informace, podle které lze identifikovat konkrétní osobu.

Osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s přihlášením k odebírání newsletteru, zpracováváme pouze na základě vašeho souhlasu. Ten je možné kdykoli zrušit přímo v newsletteru kliknutím na “odhlásit“ případně prostřednictvím kontaktů uvedených níže.

Pomocí newsletteru Vás informujeme o novinkách ze světa koloběhu, mohou to být produktové novinky a jiná obchodní sdělení, stejně tak jako informace o blížících se akcích, závodech, zajímavých článcích, reportážích atp. Pro účely zasílání newsletteru zpracováváme pouze jeden údaj:

 • E-mail,

a to po dobu tří let od přihlášení, pokud sami nezrušíte odběr dříve.

Pokud udělíte naší společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli odvolat kliknutím na “odhlásit“ umístěné v obchodním sdělení případně prostřednictvím kontaktů uvedených níže.

Při účasti v soutěži

Účastí v soutěži berete na vědomí zpracování osobních údajů, které jsou nezbytně nutné pro zajištění průběhu soutěže a zaslání případné výhry, pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • kontaktní e-mail,
 • kontaktní telefon,
 • adresa pro doručení výhry,

a to po dobu 1 měsíce od ukončení soutěže.

Při vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím elektronických formulářů s požadavkem nebo např. s žádostí o spolupráci, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v příslušném formuláři (nejčastěji v rozsahu jméno, příjmení, e-mail nebo telefon a text konkrétního požadavku) po dobu nezbytně nutnou k vypořádání Vašeho požadavku. 

Při pohybu na našich webových stránkách 

Cookies a jak je využíváme

Cookies jsou malé textové soubory, které nám umožňují vylepšovat naše služby, slouží k efektivní navigaci na internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu a napomáhají zobrazovat na internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

Důležitou roli hrají také v zabezpečení, kde slouží k ověřování uživatelů a ochraně osobních dat před přístupem neautorizovaných stran. Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení z jejich účtu atd.

Díky nim také víme, jaké služby a produkty jsou nejčastěji vyhledávané, který z článků na blogu má největší návštěvnost, jakou efektivitu mají naše kampaně a podobně. Tyto anonymizované informace zpracováváme, aniž bychom se dozvěděli jakékoli údaje, podle kterých lze identifikovat konkrétní osobu.

Správa Cookies

Cookies můžete spravovat prostřednictvím Cookie lišty, která umožňuje odmítnutí všech cookies, kromě těch nezbytně nutných.

Smartlook

Pro analýzu chování uživatelů na našich stránkách využíváme webovou službu Smartlook, která chrání vaše osobní údaje v souladu s GDPR. Vypnout toto sledování si můžete zde.

Propojení na sociální sítě

Tlačítka sociálních sítí jsou na našich webových stránkách umístěna, zejména pro možnost interakce se sociálními sítěmi, abychom webové stránky učinili zajímavější pro Vás jako uživatele. Spojení s příslušnou sociální sítí nastane, pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko. V tomto případě Váš webový prohlížeč zahájí připojení k serverům příslušné sociální sítě.

Kdo má přístup k osobním údajům

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby, které jsou řádně vyškolené dle platných právních předpisů, a to vždy jen po dobu nezbytně nutnou a v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů a/nebo jednotliví zpracovatelé osobních údajů námi smluvně sjednaní, případně další správci. I tito zpracovatelé nebo další správci vždy pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

V zákonem stanovených případech jsme oprávněni, resp. povinni, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Kontakt na správce

Pro veškeré informace o zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@yedoo.cz.

Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit vaši identitu.

Za jakým účelem údaje zpracováváme

 • Plnění kupní smlouvy, přijetí opatření před uzavřením smlouvy (příprava nabídky apod.) a plnění smluv o spolupráci s obchodními partnery apod.
 • Plnění právních povinností zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb prostřednictvím e-mailu a prostřednictvím doručovacích služeb.
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti) vždy však pouze po předchozím vyhodnocení toho, zda je takové zpracování v souladu s GDPR.
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů - při zadání a následné správě osobních údajů v rámci uživatelských účtů na internetových stránkách, případně v případě zájmu o zaměstnání v naší společnosti.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli uplatnit svá práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Chcete-li vědět, jestli o vás zpracováváme osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti budeme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu vás budeme informovat (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů
  V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz
  V případě, že požádáte o výmaz, vymažeme vaše osobní údaje pokud (1) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (2) zpracování je protiprávní, (3) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (4) nám to ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů
  V případě, že chcete, abychom vaše osobní údaje předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku
  Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě vaší námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu info@yedoo.cz, případně prostřednictvím naší poštovní adresy.

Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 * Při zpracování osobních údajů se řídíme především Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je označováno jako GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Yedoo Newsletter

Sledujte nás na sociálních sítích