Menu

Ochrana osobných údajov

U nás v Yedoo venujeme veľkú pozornosť ochrane osobných údajov. Osobné údaje spracovávame ako prísne dôverné a spracovávame ich v súlade s platnými právnymi predpismi. * Na tejto stránke sa dočítate, aké osobné údaje zhromažďujeme, akú dlhu dobu ich uchovávame, na aké účely ich využívame, a ako môžete získať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré spracovávame. Nájdete tu tiež informácie o svojich právach, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Kto je správcom osobných údajov

Kolobežky a odrážadlá Yedoo vyrába a eshop yedoo.eu prevádzkuje firma INTREA - PIKO spol. s r.o., IČO 45798133, DIČ CZ45798133, so sídlom Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 10313, ktorá je správcom vašich osobných údajov a zhromažďuje, uchováva a využíva a inak spracováva vaše osobné údaje pre vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „my“).

Aké údaje spracovávame

Pri online nákupe

Pri nákupe v e-shope spracovávame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy s Vami, a na plnenie súvisiacich právnych povinností, ktoré máme (predovšetkým v oblasti účtovníctva a daní), prípadne na správu Vášho užívateľského účtu. Na ich spracovanie teda nie je potrebný váš súhlas. Tieto údaje uchovávame v súlade s príslušnými zákonmi (napr. č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty) po dobu 10 rokov od vystavenia faktúry, prípadne po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby zakúpeného tovaru, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. Konkrétne na vyššie uvedené účely spracovávame tieto osobné údaje:  

 • meno a priezvisko,
 • názov firmy,
 • fakturačná adresa,
 • bankové spojenie,
 • číslo kreditnej karty,
 • kontaktný email,
 • telefónne číslo.

Pri realizácii priameho marketingu

Na základe nášho oprávneného záujmu a v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, sme oprávnení spracovávať Vašu emailovú adresu s cieľom zasielania obchodných oznamov týkajúcich sa našich služieb a produktov v prípade, že ste našimi klientmi  a takéto zasielanie ste neodmietli. Odber môžete zrušiť kliknutím na „odhlásiť“, ktoré sa nachádza v každom takomto obchodnom ozname, prípadne prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

Pri prihlásení sa na odber newsletteru

Prehlasujeme, že nezhromažďujeme žiadne osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne neposkytnete. Za osobný údaj je považovaná akákoľvek informácia, podľa ktorej je možné identifikovať konkrétnu osobu.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s prihlásením sa na odber newsletteru, spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu. Ten je možné kedykoľvek zrušiť priamo v newsletteri kliknutím na „odhlásiť“, prípadne prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie. 

Prostredníctvom newsletteru Vás informujeme o novinkách zo sveta kolobežkovania. Môže ísť o novinky o nových produktoch a o iné obchodné oznamy, a rovnako aj o informácie o blížiacich sa akciách, pretekoch, zaujímavých článkoch, reportážach atď. Pre účely zasielania newsletteru spracovávame iba jeden údaj:

 • Email,

a to po dobu troch rokov od prihlásenia sa, ak sami nezrušíte odber skôr.

Ak dáte našej firme súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania personalizovaných marketingových oznamov, beriete na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na „odhlásiť“, ktoré sa nachádza v obchodnom ozname, prípadne prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

Pri účasti v súťaži

Účasťou v súťaži beriete na vedomie spracovanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie priebehu súťaže a zaslanie prípadnej výhry. Na tieto účely spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • kontaktný email,
 • kontaktný telefón,
 • adresa na doručenie výhry,

a to po dobu 1 mesiaca od ukončenia súťaže.

Pri vybavovaní požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

Ak sa na nás obrátite prostredníctvom elektronických formulárov s požiadavkou alebo napr. so žiadosťou o spoluprácu, spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom na príslušnom formulári (najčastejšie v rozsahu: meno, priezvisko, email alebo telefón, a text konkrétnej požiadavky) po dobu, ktorá je potrebná na vybavenie Vašej požiadavky.

 

Pri pohybe na našich webových stránkach

Cookies a ako ich využívame

Cookies sú malé textové súbory, ktoré nám umožňujú zlepšovať naše služby, slúžia na efektívnu navigáciu na internetovej stránke, na personalizáciu, ukladanie predvolieb a všeobecne na vylepšenie užívateľského dojmu a pomáhajú zobrazovať na internetovej stránke reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho užívateľa.

Dôležitú úlohu hrajú aj v zabezpečení: slúžia na overovanie užívateľov a na ochranu osobných údajov pred prístupom neautorizovaných strán. Registrovaným užívateľom ukladáme do cookies informáciu o prihlásení sa a odhlásení sa z ich účtu atď.  

Vďaka nim tiež vieme, aké služby a produkty sú najčastejšie vyhľadávané, ktorý z článkov na blogu má najväčšiu návštevnosť, akú efektivitu majú naše kampane a podobne. Tieto anonymizované informácie spracovávame, bez toho aby sme sa dozvedeli akékoľvek údaje, podľa ktorých je možné identifikovať konkrétnu osobu.

Správa Cookies

Cookies môžete spravovať prostredníctvom Cookie lišty, ktorá umožňuje odmietnutie všetkých cookies, okrem tých, ktoré sú naozaj nevyhnutné.

Smartlook

Na analýzu správania sa užívateľov na našich stránkach využívame webovú službu Smartlook, ktorá chrání vaše osobné údaje v súlade s GDPR. Vypnúť toto sledovanie si môžete tu.

Prepojenie na sociálne siete

Tlačidlá sociálnych sietí sú na našich webových stránkach umiestnené najmä kvôli tomu, aby existovala možnosť interakcie so sociálnymi sieťami a aby sme webové stránky urobili pre Vás ako užívateľa zaujímavejšie. Spojenie s príslušnou sociálnou sieťou nastane, iba ak aktívne kliknete na príslušné tlačidlo. V tomto prípade Váš webový prehliadač aktivuje pripojenie k serverom príslušnej sociálnej siete.

Kto má prístup k osobným údajom

K Vašim osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby, ktoré sú riadne vyškolené podľa platných právnych predpisov, a to vždy len po nevyhnutný čas a v takej miere, ktorá je nevyhnutná na naplnenie jednotlivých účelov spracovania a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracovanie osobných údajov, a/alebo jednotliví spracovatelia osobných údajov, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu, prípadne ďalší správcovia. Aj títo spracovatelia alebo ďalší správcovia vždy iba v tej miere, ktorá je nevyhnutná na naplnenie jednotlivých účelov spracovania a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracovanie osobných údajov.

V zákonom stanovených prípadoch sme oprávnení, resp. povinní, niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

Kontakt na správcu

Pre akékoľvek informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na info@yedoo.eu.

Vyhradzujeme si právo primeraným spôsobom overiť Vašu identitu.

Údaje spracovávame na tieto účely:

 • Plnenie kúpnej zmluvy, prijatie opatrení pred uzavretím zmluvy (príprava ponuky a pod.) a plnenie zmluvy o spolupráci s obchodnými partnermi a pod.
 • Plnenie právnych povinností najmä povinnosti v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, čo znamená odovzdávanie osobných údajov orgánom finančnej správy; prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • Zasielanie obchodných oznamov a ponuka výrobkov a služieb prostredníctvom emailu a prostredníctvom doručovacích služieb.
 • Ochrana oprávneného záujmu správcu (ochrana práv a právom chránených záujmov firmy), vždy však výhradne po predchádzajúcom vyhodnotení toho, či je takéto spracovanie v súlade s GDPR.
 • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov – pri zadaní a následnej správe osobných údajov v rámci užívateľských účtov na internetových stránkach, alebo v prípade záujmu o zamestnanie v našej spoločnosti.

Vaše práva

V súvislosti so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek uplatniť svoje práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom
  Ak chcete vedieť, či o Vás spracovávame osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracovávané, a ak áno, máte tiež právo získať prístup k svojim osobným údajom. V prípade opakovanej žiadosti budeme oprávnení účtovať za kópiu poskytnutých osobných údajov primeraný poplatok. O takomto postupe Vás budeme informovať (uvedené platí aj pri uplatňovaní nižšie uvedených práv).
 • Právo na opravu nepresných a nepravdivých osobných údajov
  V prípade, že sa domnievate, že o Vás spracovávame nepresné či nepravdivé osobné údaje, máte právo požiadať o ich opravu. Opravíme ich bez zbytočného odkladu, s prihliadnutím na technické možnosti.
 • Právo na výmaz
  V prípade, že požiadate o výmaz, vymažeme Vaše osobné údaje, ak (1) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (2) spracovanie je protiprávne, (3) podáte námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, alebo (4) nám to ukladá zákonná povinnosť.

 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
  V prípade, že Vám nejde o vymazanie údajov, ale iba o dočasné obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, môžete od nás žiadať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 • Právo na prenositeľnosť údajov
  V prípade, že chcete, aby sme Vaše osobné údaje dali tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo vzniesť námietku
  Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely splnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo na ochranu našich oprávnených záujmov. V prípade, že nedokážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky ukončíme bez zbytočného odkladu.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť prostredníctvom emailu info@yedoo.eu, prípadne prostredníctvom našej poštovej adresy.

Zároveň máte možnosť obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, kde môžete uplatniť prípadnú sťažnosť.

* Pri spracovaní osobných údajov sa riadime predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré je označované ako GDPR a zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov.

Yedoo Newsletter