Menu

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI INTREA – PIKO SPOL. SR.O.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1 Tieto obchodné podmienky („obchodné podmienky“) spoločnosti INTREA - PIKO spol. s r.o., so sídlom Sasanková 2657/2, Záběhlice, PSČ 106 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 45798133, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 10313 („predávajúci“), telefón: 251 556 205, e-mail: info@yedoo.cz, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou („kupujúci“).

1.2 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza distančným spôsobom vrátane prostredia internetového obchodu predávajúceho prevádzkovaného na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.yedoo.eu („webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky („webové rozhranie obchodu“).

1.3 Ustanovenia odlišné od týchto obchodných podmienok je možné individuálne písomne dohodnúť pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 V prípade nákupu tovaru distančným spôsobom (najmä prostredníctvom webového rozhrania obchodu či na základe telefonickej alebo e-mailovej komunikácie) dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho, pričom sa za takúto akceptáciu považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu či telefonicky. V prípade, že do 3 pracovných dní nedôjde k akceptácii príslušnej objednávky tovaru zo strany predávajúceho, platí, že kupujúci nie je ďalej objednávkou viazaný.

2.2 Nebezpečenstvo poškodenia veci prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim.

2.3 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a to najmä ak sa jedná o osobu, ktorá už skôr podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu či tieto obchodné podmienky, alebo o osobu, ktorá mešká s úhradou splatných záväzkov voči predávajúcemu.

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Kúpna cena za tovar uvádzaná vo webovom rozhraní obchodu je voči kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, uvádzaná vždy vrátane všetkých daní a poplatkov.

3.2 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru môže podľa kúpnej zmluvy kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobom určeným v objednávke, resp. v potvrdení objednávky predávajúcim, a to vždy v závislosti od aktuálnych možností predávajúceho, typu a množstva objednaného tovaru. Predávajúci je oprávnený od kupujúceho požadovať zálohu na objednaný tovar.

3.3 V prípade platby v hotovosti či platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy; pri omeškaní s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený od príslušnej kúpnej zmluvy odstúpiť.

3.4 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.5 Predávajúci vystaví ohľadom platby (urobenej v hotovosti či bezhotovostne), uskutočnenej na základe kúpnej zmluvy, kupujúcemu daňový doklad (faktúru). Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu až po uhradení kúpnej ceny tovaru (alebo jeho časti v prípade zálohy), a to vrátane všetkých náležitostí vyplývajúcich z právnych predpisov na evidenciu tržieb; zároveň je predávajúci povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line (v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín). Predávajúci je oprávnený zaslať daňový doklad (faktúru) vo fyzickej podobe spoločne so zásielkou, alebo v elektronickej podobe na uvedenú elektronickú adresu.

4. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1 Preprava tovaru z uzatvorenej kúpnej zmluvy, ak nedochádza k prevzatiu tovaru priamo v prevádzke predávajúceho, je realizovaná spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v rámci procesu objednávky.

4.2 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.3 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

4.4 V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.5 V prípade voľby osobného odberu objednaného tovaru je kupujúci povinný počkať vždy na doručenie potvrdzujúceho e-mailu obsahujúceho výzvu na prevzatie tovaru. Pred odoslaním takejto výzvy nebude možné tovar vyzdvihnúť. Tovar bude na odbernom mieste k dispozícii po dobu 10 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy k jeho vyzdvihnutiu.

4.6 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť príslušnému prepravcovi. V prípade očividného porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nie je kupujúci povinný zásielku od prepravcu prevziať.

4.7 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky príslušného prepravcu.

5. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY A ZÁRUKA ZA AKOSŤ 

5.1 Na tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, sa vzťahuje zákonná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov, ak nie je dohodnuté inak, ktorá začína plynúť okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.

5.2 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv zo zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 622 a § 623 zákona č. 40/19664 Zb. Občiansky zákonník).

5.3 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady a zárukou za akosť upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

6. NIEKTORÉ ŠPECIFIKÁ PREDAJA TOVARU PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU

6.1 UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

6.1.1 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania („užívateľský účet“). Prostredníctvom svojho užívateľského účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Na aktiváciu užívateľského účtu je nutné vyplniť všetky povinné polia registračného formulára a oboznámiť sa s obsahom Zásad spracovania osobných údajov.

6.1.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje a v prípade potreby ich aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za aktuálne a správne.

6.1.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

6.1.4 Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď (i) kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 48 mesiacov, (ii) informácie zadané kupujúcim v rámci registrácie sú úmyselne nesprávne (iii) či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6.1.5 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

6.2 OBJEDNÁVKA TOVATRU PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU  

6.2.1 Kupujúci môže realizovať objednávky aj prostredníctvom svojho užívateľského účtu.

6.2.2 V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. K realizácii nákupu je nevyhnutné vyplniť všetky povinné polia objednávkového formulára a pri každom jednotlivom nákupe potvrdiť súhlas s týmito obchodnými podmienkami a oboznámiť sa s obsahom Zásad spracovania osobných údajov.

6.2.3 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný v odôvodniteľných prípadoch uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru.

6.2.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu, čím nie je dotknuté ustanovenie článku 6.2.16 týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie je dotknutá možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

6.2.5 Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru vrátane spôsobu doručenia tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky a Slovenskej republiky. Doručovanie mimo toto územie môže byť zrealizované iba na základe individuálnej dohody predávajúceho s kupujúcim.

6.2.6 Pre objednanie tovaru vyplní/potvrdí kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

(a) objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci vloží do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);

(b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;

(c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru; a

(d) týchto obchodných podmienkach a podmienkach pre spracovanie osobných údajov uvedených v Zásadách spracovania osobných údajov

6.2.7 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu umožňuje webové rozhranie obchodu kupujúcemu skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky.

6.2.8 Kupujúci je pred odoslaním objednávky rovnako oboznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku a cenu za dopravu tohto tovaru.

6.2.9 Objednávku, resp. návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

6.2.10 Predávajúci po prijatí objednávky potvrdí toto prijatie kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke („elektronická adresa kupujúceho“), pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle článku 2.1 týchto obchodných podmienok.

6.2.11 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

6.2.12 Kupujúci má právo zrušiť objednávku (meniť ju a opravovať), teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamžiku akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle článku 2.1 týchto obchodných podmienok.

6.2.13 Objednávku, ktorá nie je so súhlasom predávajúceho urobená v súlade s týmito obchodnými podmienkami, je predávajúci oprávnený neprijať, alebo ju kupujúcemu vrátiť k doplneniu a poskytnúť mu k tomu primeranú lehotu. Vypršanie tejto lehoty má za následok, že sa objednávka kupujúceho považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

6.2.14 Na vylúčenie pochybností platí, že kúpna zmluva nie je uzatvorená, ak objednávka kupujúceho nie je predávajúcim prijatá alebo je prijatá s výhradou.

6.2.15 Predávajúci si vyhradzuje právo na všetky zmeny tovaru a cien v internetovom obchode. Ponuka tovaru vystaveného v internetovom obchode, vrátane tovaru v akcii či vo výpredaji, platí iba do vypredania zásob či do straty schopnosti predávajúceho plniť, pričom platí, že počet kusov produktov v zľave alebo ponuka platnosti musí byť na webovej stránke vždy konkrétne uvedená.

6.2.16 Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch objednaný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že webové rozhranie obchodu uvádzalo omylom zjavne chybné či neštandardné údaje najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania, prípadne ak je tovar vypredaný a trvale u dodávateľa nedostupný. Predávajúci sa v takýchto prípadoch zaväzuje vrátiť kupujúcemu finančnú čiastku uhradenú na základe kúpnej zmluvy.

6.2.17 Uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí kupujúci (či už s registráciou alebo bez registrácie) s týmito obchodnými podmienkami a prehlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť pred jej uzatvorením. Tieto obchodné podmienky sú kupujúcemu kedykoľvek dostupné na tejto adrese: www.yedoo.eu a sú tiež kupujúcemu zasielané v prílohe e-mailu súčasne s potvrdením prijatia (akceptácie) objednávky v zmysle článku 2.1 týchto obchodných podmienok.

6.2.18 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

6.2.19 Informácie o zrealizovaných objednávkach a uzatvorených kúpnych zmluvách sú archivované vo webovom rozhraní obchodu, a to po dobu najmenej troch[H&P1] rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie nie sú prístupné tretím stranám.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM SPOTREBITEĽOM

7.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) nie je okrem iného možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho.

7.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 7.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nie je možné podľa platných právnych predpisov od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu v písomnej forme odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenej vo formulári.

7.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 7.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať tovar predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

7.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 7.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky t.j. cenu tovaru, vrátane nákladov na dodanie tovaru, prijaté od kupujúceho, do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak si kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúknutému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

7.5 Nárok na úhradu škody [H&P1]vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny, a to v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.

7.6 V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V tomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

7.7 Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzujúcou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto daru účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý dar.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.2 Vybavovanie sťažností zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@yedoo.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.3 Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) kupujúci nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, pričom toto konanie sa môže začať iba na základe návrhu kupujúceho po tom, čo sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s predávajúcim. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.

8.4 Kupujúci je oprávnený navrhnúť riešenie sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a to za podmienok podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 827 15 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/, je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Predávajúci za účelom plnenia kúpnej zmluvy spracováva osobné údaje kupujúceho, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EU) 2016/679, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a s ďalšími nadväzujúcimi či vykonávacími predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto údaje zahŕňajú najmä údaje, ktoré kupujúci poskytne pri uzatváraní kúpnej zmluvy či ktoré poskytne v rámci vzájomnej komunikácie s predávajúcim.

9.2 Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane problematiky ukladania tzv. súborov cookies do počítača kupujúceho, sú obsiahnuté v samostatnom dokumente Zásady spracovania osobných údajov, ktorý je súčasťou každej kúpnej zmluvy.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10.3 Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný poriadok.

10.4 Aktuálne kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené na webovej stránke.

10.5 Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2022.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Yedoo Newsletter