Menu

Ochrana osobných údajov

U nás v Yedoo venujeme veľkú pozornosť ochrane osobných údajov. Osobné údaje spracovávame ako prísne dôverné a spracovávame ich v súlade s platnými právnymi predpismi. *

Na tejto stránke sa dočítate, aké osobné údaje zhromažďujeme, akú dlhu dobu ich uchovávame, na aké účely ich využívame, a ako môžete získať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré spracovávame. Nájdete tu tiež informácie o svojich právach, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Kto je správcom osobných údajov

Kolobežky a odrážadlá Yedoo vyrába a eshop yedoo.eu prevádzkuje firma INTREA - PIKO spol. s r.o., IČO 45798133, DIČ CZ45798133, so sídlom Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 10313, ktorá je správcom vašich osobných údajov a zhromažďuje, uchováva a využíva a inak spracováva vaše osobné údaje pre vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „my“).

Aké údaje spracovávame

Pri online nákupe

Pri nákupe v e-shope spracovávame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy s Vami, a na plnenie súvisiacich právnych povinností, ktoré máme (predovšetkým v oblasti účtovníctva a daní), prípadne na správu Vášho užívateľského účtu. Na ich spracovanie teda nie je potrebný váš súhlas. Tieto údaje uchovávame v súlade s príslušnými zákonmi (napr. č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty) po dobu 10 rokov od vystavenia faktúry, prípadne po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby zakúpeného tovaru, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. Konkrétne na vyššie uvedené účely spracovávame tieto osobné údaje:  

 • meno a priezvisko,
 • názov firmy,
 • fakturačná adresa,
 • bankové spojenie,
 • číslo kreditnej karty,
 • kontaktný email,
 • telefónne číslo.

Pri realizácii priameho marketingu

Na základe nášho oprávneného záujmu a v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, sme oprávnení spracovávať Vašu emailovú adresu s cieľom zasielania obchodných oznamov týkajúcich sa našich služieb a produktov v prípade, že ste našimi klientmi  a takéto zasielanie ste neodmietli. Odber môžete zrušiť kliknutím na „odhlásiť“, ktoré sa nachádza v každom takomto obchodnom ozname, prípadne prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

Pri prihlásení na odber newsletteru

 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s prihlásením sa na odber newsletteru, spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu. Ten je možné kedykoľvek zrušiť priamo v newsletteri kliknutím na „odhlásiť“, prípadne prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie. 

Prehlasujeme, že nezhromažďujeme žiadne osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne neposkytnete. Za osobný údaj je považovaná akákoľvek informácia, podľa ktorej je možné identifikovať konkrétnu osobu.

Prostredníctvom newsletteru Vás informujeme o novinkách zo sveta kolobežkovania. Môže ísť o novinky o nových produktoch a o iné obchodné oznamy, a rovnako aj o informácie o blížiacich sa akciách, pretekoch, zaujímavých článkoch, reportážach atď. Pre účely zasielania newsletteru spracovávame iba jeden údaj:

 • Email,

a to po dobu troch rokov od prihlásenia sa, ak sami nezrušíte odber skôr.

Ak dáte našej firme súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania personalizovaných marketingových oznamov, beriete na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na „odhlásiť“, ktoré sa nachádza v obchodnom ozname, prípadne prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

 

Pri účasti v súťaži

Účasťou v súťaži súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre priebeh súťaže a na zaslanie výhry, a to 1 mesiac od ukončenia súťaže.

 • meno a priezvisko
 • kontaktný e-mail
 • kontaktný telefón
 • adresa pre doručenie výhry

Pri pohybe na našich webových stránkach

Cookies a ako ich využívame

Cookies sú malé textové súbory, ktoré nám umožňujú vylepšovať naše služby, slúžia na efektívnu navigáciu na internetovej stránke, personalizáciu, ukladanie predvolieb a všeobecne na vylepšenie užívateľského dojmu a pomáhajú zobrazovať na internetovej stránke reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho užívateľa.

Dôležitú úlohu hrajú tiež v zabezpečení, kde slúžia na overenie užívateľov a na to, aby k osobným údajom nemali prístup neautorizované strany. Registrovaným užívateľom ukladáme do cookies informáciu o prihlásení alebo odhlásení sa z ich účtu atď.

Vďaka nim tiež vieme, aké služby a produkty ľudia najčastejšie vyhľadávajú, ktorý článok na blogu má najväčšiu návštevnosť, akú efektivitu majú naše kampane a podobne. Tieto anonymizované informácie spracovávame bez toho, aby sme sa takto dozvedeli akékoľvek údaje, podľa ktorých je možné identifikovať konkrétnu osobu.

Správa cookies

V štandardných webových prehliadačoch môžete cookies spracovávať – vymazať alebo zakázať ich použitie. Je možné ich aj zablokovať alebo ich povoliť len pre jednotlivé stránky. Blokovaním cookies si však môžete sťažiť prehliadanie stránok a zamedziť si prístup k niektorým službám.

Viac o správe cookies pri jednotlivých prehliadačoch nájdete:

Smartlook

Na analýzu správania sa užívateľov na našich stránkach využívame webovú službu Smartlook, ktorá chráni vaše osobné údaje v súlade s GDPR. Vypnúť toto sledovanie si môžete tu.

Kto má prístup k osobným údajom

K vašim osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby, ktoré sú riadne vyškolené podľa platných právnych predpisov, a to vždy iba po dobu nevyhnutne nutnú a v miere nevyhnutne nutnej na naplnenie jednotlivých účelov spracovania a na základe zodpovedajúceho právneho titulu na spracovanie osobných údajov.

Anonymizované údaje sprístupňujeme ďalej overeným spracovávateľom, ktorí nám pripravujú analýzy návštevnosti webových stránok, spravujú cielenú on-line reklamu atď. Títo spracovávatelia spracovávajú údaje iba v rámci pokynov od nás a nesmú ich využiť inak.

V prípadoch stanovených zákonom sme oprávnení, resp. povinní, niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní alebo ďalším orgánom verejnej moci.

Kontakt na správcu

Pre akékoľvek informácie o spracovaní vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na info@yedoo.cz.

Vyhradzujeme si právo primeraným spôsobom overiť vašu identitu.

S akým účelom spracovávame údaje

 • Plnenie kúpnej zmluvy a plnenie zmlúv o spolupráci s obchodnými partnermi a podobne.
 • Plnenie právnych povinností, najmä povinností v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda odovzdávanie osobných údajov orgánom finančnej správy; prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • Posielanie obchodných oznamov a ponuka výrobkov a služieb prostredníctvom e-mailu a prostredníctvom doručovacích služieb.
 • Ochrana oprávneného záujmu správcu (ochrana práv a právom chránených záujmov firmy).
 • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov – pri zadaní a následnom spravovaní osobných údajov v rámci užívateľských účtov na internetových stránkach, prípadne v prípade záujmu o zamestnanie v našej firme.

Vaše práva

V súvislosti so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek uplatniť svoje práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom

Ak chcete vedieť, či o vás spracovávame osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sú vaše osobné údaje spracovávané, a ak áno, máte tiež právo k vašim osobným údajom získať prístup. V prípade opakovanej žiadosti budeme oprávnení za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok. O takomto postupe vás budeme informovať (uvedené platí podobne pri uplatňovaní nižšie uvedených práv).

 • Právo na opravu nepresných a nepravdivých osobných údajov

V prípade, že sa domnievate, že o vás spracovávame nepresné či nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu. Opravu urobíme bez zbytočného odkladu, s ohľadom na technické možnosti.

 • Právo na výmaz

V prípade, že požiadate o výmaz, vymažeme vaše osobné údaje, ak (1) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (2) spracovanie je protiprávne, (3) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, alebo (4) nám to ukladá zákonná povinnosť.

 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

V prípade, že nemáte záujem o výmaz, ale iba o dočasné obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, môžete od nás vyžadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

 • Právo na prenositeľnosť údajov

V prípade, že chcete, aby sme vaše osobné údaje odovzdali tretej strane, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo vzniesť námietku

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely splnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo pre účely ochrany našich oprávnených záujmov. V prípade, že nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe vašej námietky ukončíme bez zbytočného odkladu.

Zároveň máte možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk), kde môžete podať prípadnú sťažnosť.

 

* Kolobežky a odrážadlá Yedoo vyrába a e-shop prevádzkuje Spoločnosť INTREA-PIKO s.r.o., IČO 45798133, DIČ CZ45798133, so sídlom Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 10313.

** Zásady, ktorými sa riadime, sú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré sa označuje ako GDPR a ďalšími súvisiacimi zákonmi. Naša spoločnosť je v zmysle GDPR správcom vašich osobných údajov, t.j. zhromažďujeme, uchovávame a využívame (a tiež inak spracovávame) vaše osobné údaje na výkon svojej podnikateľskej činnosti.

Yedoo Newsletter

Sledujte nás na sociálnych sieťach