Menu

Ochrana osobných údajov

U nás v Yedoo* venujeme veľkú pozornosť ochrane osobných údajov. Spracovávame ich ako prísne dôverné a zaobchádzame s nimi v súlade s právnymi predpismi. **

Na tejto stránke sa dočítate, aké osobné údaje zhromažďujeme, akú dlhú dobu ich uchovávame, na aké účely ich využívame, či ako môžete získať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame. Nájdete tu tiež informácie o vašich právach, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Aké údaje spracovávame

Pri online nákupe

Pri nákupe v e-shope spracovávame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy. Na ich spracovanie teda nie je potrebný váš výslovný súhlas. Tieto údaje uchovávame 4 roky odo dňa uplynutia záručnej doby zakúpeného tovaru. Sú to:

 • meno a priezvisko
 • názov firmy
 • fakturačná adresa
 • bankové spojenie
 • číslo kreditnej karty
 • kontaktný email
 • telefónne číslo

Faktúry za tovar uchovávame podľa zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty 10 rokov od ich vystavenia.

Pri prihlásení na odber newsletteru

Prehlasujeme, že nezhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne neposkytnete, pričom osobný údaj je akákoľvek informácia, podľa ktorej je možné identifikovať konkrétnu osobu.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s prihlásením sa na odber newsletteru spracovávame iba na základe vášho výslovného súhlasu. Ten je možné kedykoľvek zrušiť priamo v newsletteri kliknutím na „odhlásiť“.

Pomocou newsletteru informujeme záujemcov o novinkách zo sveta jazdenia na kolobežkách. Môže ísť o nové produkty, iné obchodné oznámenie, informácie o blížiacich sa akciách, pretekoch, zaujímavých článkoch, reportážach atď. Pre účely zasielania newsletteru spracovávame iba jeden údaj:

 • E-mail

a to tri roky od vášho prihlásenia sa, ak sami nezrušíte odber skôr.

Ak udelíte našej firme súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania personalizovaných marketingových oznámení, beriete na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a že je možné tento súhlas kedykoľvek vyššie uvedeným spôsobom odvolať.

Pri účasti v súťaži

Účasťou v súťaži súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre priebeh súťaže a na zaslanie výhry, a to 1 mesiac od ukončenia súťaže.

 • meno a priezvisko
 • kontaktný e-mail
 • kontaktný telefón
 • adresa pre doručenie výhry

Pri pohybe na našich webových stránkach

Cookies a ako ich využívame

Cookies sú malé textové súbory, ktoré nám umožňujú vylepšovať naše služby, slúžia na efektívnu navigáciu na internetovej stránke, personalizáciu, ukladanie predvolieb a všeobecne na vylepšenie užívateľského dojmu a pomáhajú zobrazovať na internetovej stránke reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho užívateľa.

Dôležitú úlohu hrajú tiež v zabezpečení, kde slúžia na overenie užívateľov a na to, aby k osobným údajom nemali prístup neautorizované strany. Registrovaným užívateľom ukladáme do cookies informáciu o prihlásení alebo odhlásení sa z ich účtu atď.

Vďaka nim tiež vieme, aké služby a produkty ľudia najčastejšie vyhľadávajú, ktorý článok na blogu má najväčšiu návštevnosť, akú efektivitu majú naše kampane a podobne. Tieto anonymizované informácie spracovávame bez toho, aby sme sa takto dozvedeli akékoľvek údaje, podľa ktorých je možné identifikovať konkrétnu osobu.

Správa cookies

V štandardných webových prehliadačoch môžete cookies spracovávať – vymazať alebo zakázať ich použitie. Je možné ich aj zablokovať alebo ich povoliť len pre jednotlivé stránky. Blokovaním cookies si však môžete sťažiť prehliadanie stránok a zamedziť si prístup k niektorým službám.

Viac o správe cookies pri jednotlivých prehliadačoch nájdete:

Smartlook

Na analýzu správania sa užívateľov na našich stránkach využívame webovú službu Smartlook, ktorá chráni vaše osobné údaje v súlade s GDPR. Vypnúť toto sledovanie si môžete tu.

Kto má prístup k osobným údajom

K vašim osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby, ktoré sú riadne vyškolené podľa platných právnych predpisov, a to vždy iba po dobu nevyhnutne nutnú a v miere nevyhnutne nutnej na naplnenie jednotlivých účelov spracovania a na základe zodpovedajúceho právneho titulu na spracovanie osobných údajov.

Anonymizované údaje sprístupňujeme ďalej overeným spracovávateľom, ktorí nám pripravujú analýzy návštevnosti webových stránok, spravujú cielenú on-line reklamu atď. Títo spracovávatelia spracovávajú údaje iba v rámci pokynov od nás a nesmú ich využiť inak.

V prípadoch stanovených zákonom sme oprávnení, resp. povinní, niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní alebo ďalším orgánom verejnej moci.

Kontakt na správcu

Pre akékoľvek informácie o spracovaní vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na info@yedoo.cz.

Vyhradzujeme si právo primeraným spôsobom overiť vašu identitu.

S akým účelom spracovávame údaje

 • Plnenie kúpnej zmluvy a plnenie zmlúv o spolupráci s obchodnými partnermi a podobne.
 • Plnenie právnych povinností, najmä povinností v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda odovzdávanie osobných údajov orgánom finančnej správy; prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • Posielanie obchodných oznamov a ponuka výrobkov a služieb prostredníctvom e-mailu a prostredníctvom doručovacích služieb.
 • Ochrana oprávneného záujmu správcu (ochrana práv a právom chránených záujmov firmy).
 • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov – pri zadaní a následnom spravovaní osobných údajov v rámci užívateľských účtov na internetových stránkach, prípadne v prípade záujmu o zamestnanie v našej firme.

Vaše práva

V súvislosti so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek uplatniť svoje práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom

Ak chcete vedieť, či o vás spracovávame osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sú vaše osobné údaje spracovávané, a ak áno, máte tiež právo k vašim osobným údajom získať prístup. V prípade opakovanej žiadosti budeme oprávnení za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok. O takomto postupe vás budeme informovať (uvedené platí podobne pri uplatňovaní nižšie uvedených práv).

 • Právo na opravu nepresných a nepravdivých osobných údajov

V prípade, že sa domnievate, že o vás spracovávame nepresné či nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu. Opravu urobíme bez zbytočného odkladu, s ohľadom na technické možnosti.

 • Právo na výmaz

V prípade, že požiadate o výmaz, vymažeme vaše osobné údaje, ak (1) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (2) spracovanie je protiprávne, (3) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, alebo (4) nám to ukladá zákonná povinnosť.

 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

V prípade, že nemáte záujem o výmaz, ale iba o dočasné obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, môžete od nás vyžadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

 • Právo na prenositeľnosť údajov

V prípade, že chcete, aby sme vaše osobné údaje odovzdali tretej strane, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo vzniesť námietku

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely splnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo pre účely ochrany našich oprávnených záujmov. V prípade, že nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe vašej námietky ukončíme bez zbytočného odkladu.

Zároveň máte možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk), kde môžete podať prípadnú sťažnosť.

 

* Kolobežky a odrážadlá Yedoo vyrába a e-shop prevádzkuje Spoločnosť INTREA-PIKO s.r.o., IČO 45798133, DIČ CZ45798133, so sídlom Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 10313.

** Zásady, ktorými sa riadime, sú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré sa označuje ako GDPR a ďalšími súvisiacimi zákonmi. Naša spoločnosť je v zmysle GDPR správcom vašich osobných údajov, t.j. zhromažďujeme, uchovávame a využívame (a tiež inak spracovávame) vaše osobné údaje na výkon svojej podnikateľskej činnosti.

Yedoo Newsletter

Sledujte nás na sociálnych sieťach